Δήλωση συναίνεσης στα πλαίσια του Νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ–GDPR)
Το λογιστικό γραφείο στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών λογιστικών-φορολογικών και συναφών υπηρεσιών (όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: αιτήσεις προς δημόσιες υπηρεσίες) διατηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων για τους πελάτες της, προκειμένου να παρέχει κατά το δυνατόν καλύτερες και πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
Το λογιστικό γραφείο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφάλεια των δεδομένων αυτών, με δεδομένη πάντα την προσήκουσα εχεμύθεια.
Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται στο αρχείο του λογιστικού γραφείου καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας της με τον φορολογούμενο-πελάτη της και για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το νόμο. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας (π.χ. μη σύνταξη φορολογικής δήλωσης για ένα έτος από το λογιστικό γραφείο) το λογιστικό γραφείο δεν έχει υποχρέωση διατήρησης-διαφύλαξης του αρχείου.
Δικαιώματα: Ο φορολογούμενος-πελάτης, με έγγραφο αίτημα (έγγραφο, email, fax) μπορεί να:
• Έχει στην διάθεση του τα δεδομένα που συλλέγει και διατηρεί το λογιστικό γραφείο και τον αφορούν άμεσα.
• Ζητήσει, σε περίπτωση που έχει την οποιαδήποτε ένσταση και δεν επιθυμεί τη διατήρηση του σχετικού αρχείου, την εξαίρεση του από τη διατήρηση των δεδομένων του.
• Ζητήσει από το λογιστικό γραφείο την πλήρη διαγραφή των δεδομένων που έχει στην κατοχή του το λογιστικό γραφείο.
• Ζητήσει, εκτάκτως, ο ίδιος ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένα άτομα, την αποστολή εγγράφων μέσω email ή fax. Η αποστολή γίνεται από το λογιστικό γραφείο στα πλαίσια της καλής πίστης, μόλις και εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.
Υποχρεώσεις: Ο φορολογούμενος-πελάτης έχει την υποχρέωση:
1) Να δηλώσει email επικοινωνίας και να ενημερώσει το λογιστικό γραφείο καθώς και να προβεί στη σχετική ρύθμιση αυτού, έτσι ώστε να μην περιέρχονται τα μηνύματα του λογιστικού γραφείου στα ανεπιθύμητα.
2) Να ενημερώνει άμεσα για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά του στοιχεία (κυρίως email).
3) Να παρέχει επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα, όταν ζητηθούν από το λογιστικό γραφείο, για την διεκπεραίωση-ολοκλήρωση των υποθέσεών του που έχει αδιαμφισβήτητα αναθέσει στο λογιστικό γραφείο.
4) Να δηλώνει τα τρίτα πρόσωπα που μπορούν κατά περίπτωση να αιτηθούν και να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρεί το λογιστικό γραφείο. Σε αντίθετη περίπτωση το λογιστικό γραφείο είναι υποχρεωμένο να αρνηθεί την όποια παροχή πληροφοριών σε τρίτα μη εγκεκριμένα άτομα.
5) Σε περίπτωση παύσης συνεργασίας με το λογιστικό γραφείο, να αλλάζει τους κωδικούς πρόσβασης προς τις δημόσιες υπηρεσίες, για τους οποίους έχει γνώση το λογιστικό γραφείο.
    Taxwise